Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Кога физическите лица могат да „обработват лични данни“ без да се налага да се регистрират като администратори на лични данни

От Комисията за защита на личните данни ми отговориха на въпрос, свързан със задължението за регистрация като администратор на лични данни.

Във връзка с получено Ваше запитване, заведено с вх. № ЗАП-5/05.01.2017 г. в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в което питате, трябва ли да се регистрирате като администратор на лични данни в лично качество, като физическо лице във връзка с участието Ви като страна по различни договорни правоотношения (всяко ФЛ е страна по множество договори, например: ВиК, електричество, телекомуникационни оператори, наеми, заеми и др.), бихме искали да Ви информираме за следното:

Съгласно изискванията на Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета за защита на лицата при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни, приета на 24 октомври 1995 година (наричана Директива 95/46 ЕО), решаващият критерий за възникване на фигурата на „Администратор на лични данни” е наличието на необходимост за едно лице да обработва лични данни, за да може да упражнява ефективно дейността си.

Този въпрос е намерил регламентация в българското законодателство по аналогичен начин. В чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е посочена легалната дефиниция на понятието “Администратор на лични данни”:

“Чл. 3. (1) Администратор на лични данни, наричан по-нататък „администратор“, е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.

(2) Администратор е и физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. В тези случаи администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени.”

Като физическо лице Вие сте страна по различни договори, чиито екземпляри съхранявате вкъщи. Това действие не представлява „обработване на лични данни“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. В конкретния случай Вие не извършвате дейност, която да обуславя необходимостта от регистрация като администратор на лични данни по смисъла на закона. Тук е приложима хипотезата на чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД, която гласи, че законът не се прилага за обработване на лични данни, извършвано от физически лица за техни лични или домашни дейности.

Цитат от закона:

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни.

(2) Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Този закон се прилага за обработването на лични данни със:

1. автоматични средства;

2. неавтоматични средства, когато тези данни съставляват или са предназначени да съставляват част от регистър.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Този закон се прилага за обработването на лични данни, когато администраторът на лични данни:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) е установен на територията на Република България и обработва лични данни във връзка със своята дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) не е установен на територията на Република България, но е задължен да прилага този закон по силата на международното публично право;

3. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) не е установен на територията на държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, но за целите на обработването използва средства, разположени на българска територия, освен когато тези средства се използват само за транзитни цели; в този случай администраторът трябва да посочи представител, установен на територията на Република България, без това да го освобождава от отговорност.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Доколкото в специален закон не е предвидено друго, този закон се прилага и за обработването на лични данни за целите на:

1. отбраната на страната;

2. националната сигурност;

3. опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;

4. наказателното производство;

5. изпълнението на наказанията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Когато в рамките на полицейско или съдебно сътрудничество данни по ал. 5, т. 3, 4 и 5 са получени от или са предоставени на държава - членка на Европейския съюз, или органи или информационни системи, създадени въз основа на Договора за създаването на Европейския съюз или на Договора за функциониране на Европейския съюз, те се обработват при условията и по реда на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Обработването на данните по ал. 5 се извършва под контрола на съответния държавен орган.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 91 от 2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Условията и редът за обработването на единен граждански номер и на други идентификационни номера с общо приложение се уреждат в специални закони.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 91 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Този закон не се прилага за обработването на лични данни, извършвано от физически лица за техни лични или домашни дейности, както и за информацията, която се съхранява в Националния архивен фонд.

Коментари

Популярни статии

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Пречиствател на въздуха с електростатичен филтър - имам съмнения, че този вид пречистватели изпускат твърде много озон

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Вредата и ползата от мемите свързани с храненето

Как да решим проблема с обувките лесно – просто си купете с няколко номера по-големи обувки и сложете един или повече слоя допълнителни стелки

Търся си приятелка

Как хората губят пари като избират познатите неща

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още