Трябва ви уеб хостинг? Разгледайте предложенията на ICDSoft.

Web hosting from ICDSoft.

Това не е платена реклама. Безплатна е. Макак така безплатна? Защо?

Харесвам собственика на тази фирма, той ползва част от печалбата ѝ за редица благотворителни инициативи.

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Опровержение: написаното надолу вероятно не е вярно. Изключението по чл. 13 ал. 2 на Закона за "авторските" права се отнася само за чл. 13, а не за чл. 32 от Конституцията. Мотивите на съда (в дадения пример) нямат нищо общо с чл. 13 от Закона за "авторските" права.

Има неяснота в кои случаи може и в кои не може да се снима на публични и обществени места. Дали законите са написани така от глупост или целенасочено – това е спорно. Може би е конспирация. А може да е просто обикновена човешка глупост.

Ако питате някой специалист по право, вероятно ще ви обясни, че всичко е ясно, имало съдебна практика. Но няма да ви каже каква е точно тя с прости думи, ще ви прати да търсите съответните съдебни дела и да четете мотивите...

Не е ясно в кои случаи правото на гражданите да получават и разпространяват информация е с приоритет над правото им на лична неприкосновеност. И кога е обратното. Тоест, ясно е, но само на съдиите. На обикновените хора не им е ясно.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Тоест, имаме колизия между правото по чл. 41 и правото по чл. 32. Обаче от друга страна в чл. 41 се казва "не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани". Тоест, не можем да събираме информация, ако нарушаваме нечие право (като снимаме и в кадър попадат лица, които не са дали съгласието си).

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.

Тоест, предметът на закона (за "авторските права") няма нищо общо с неприкосновеността на личния живот на гражданите. И следователно чл. 13 от Закона за "авторските" права не може да се разглежда като едно от изключенията, предвидени от чл. 32 ал. 2 на Конституцията.


* * *


Чл. 32.

(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Ето един от тези предвидени от закона случаи, когато снимането е възможно без да се изисква съгласие:

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице.

(2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато:

1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място;

2. изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж;

3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и изобразеното лице е било уговорено друго.

(3) За използването на произведение по ал. 1 между автора и изобразеното лице могат да се уговорят условия.

Причината да е законно снимането на обществени места е обичайното право. Например без това изключение медиите нямаше да си вършат работата. Можете ли да си представите вестник или телевизия без фотографии и филми на обществени места? Можете ли да си представите ситуация, при която някой иска да се снима на обществено или публично място, но не може, защото му се налага да моли за разрешение всеки, който е възможно да попадне в кадъра в този момент?

По смисъла на Закон за здравето обществено място са също и търговските обекти. Дали тази дефиниция е приложима за тълкуване на закона на авторските права? Може би. Но ако на входа на търговския обект е залепен знак „снимането забранено“? Може ли тази забрана на собственика да е валидна?

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г.) "Обществени места" по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и:

а) обектите по § 1, т. 9, букви "б", "г", "д", "е", "ж", "к", "л", "о", "п" и "у";

б) аптеки, дрогерии и оптики;

в) търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност;

г) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма;

д) предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения, както и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;

е) сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите;

ж) асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др.;

з) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии, пътнически таксиметрови автомобили и транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни;

и) (нова - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) площадките за игра.

Има и решение на съда, което потвърждава моето тълкуване на законите (редакция: всъщност не го потвърждава, съдът не споменава Закона за "авторските" права и не казва защо е релевантно това, че мястото е било обществено):

Журналистка защити правото си да снима

Административен съд Монтана отмени като незаконосъобразно полицейското разпореждане, с което бе забранено на журналистката от вестник „Ломпрес" Камелия Обретенова да присъства и снима в секционните избирателни комисии и в районите около тях във втория тур на местните избори, на 30 октомври, миналата година. Тогава служителят на реда, наложил административния акт, се позова на член 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, който касае неприкосновеността на личния живот.

Полицейската забрана е наложена, след като журналистката фотографирала около ромска изборна секция мъже, които разнасяли списъци и се опитвали да контролират гласуването в полза на един от кандидатите за кмет.

„Полицейското разпореждане не само не е във връзка с конституционно гарантираните права и свободи на гражданите, но и засяга неоправдано обществения интерес, пише в изложението по дело №665 от 2011 година председателят на съда Момчил Таралански.

В конкретния случай Камелия Обретенова не само не е нарушила нечии конституционни права, а чрез полицейската забрана са били нарушени правата ѝ да получава и разпространява информация като гражданин и да упражнява свободно своята професия на журналист. Те са защитени не само в Конституцията на Република България, но и в Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската харта за защита правата на човека и основните свободи.

При изпълнението на служебните си задължения Обретенова се е намирала на обществено място, където се осъществява публична дейност по избор на общински съветници и кметове и срещу нея не следва да се прилагат разпоредбите на чл.32 от Конституцията на Република България по начина, по който ги е разтълкувал и приложил полицейския орган, счита съдията.

Решението за отмяна на полицейското разпореждане като незаконосъобразно може да бъде обжалвано пред Върховният административен съд в 14 дневен срок.


Връзки
Какво е положението във Франция:

Случка в банка от 2019 година:

Заявих, че ще повикам полиция, за да документира, че някакви хора се опитват да ме изнудват насила да подпиша нещо, което е доброволно, иначе насила ще ми отнемат пари и услуги, за които аз си плащам. Извадих телефона и заснех управителката на клона в поне 6 различни лъжи, обиди и изнудвания.

Разбира се, тя извика охраната, на която заявих, че имам право да снимам колкото и когото си искам на публично място и при изпълнение на служебните му задължения, дори мястото да е частна собственост и снимането да е забранено, като освен, че съм журналист, съм и в презумпцията за надделяващ обществен интерес. Така че за снимането могат да ме съдят - ако искат и постфактум. Ники Русиновски


Скандал - управител на клон на Уникредит Булбанк обвинен в откровени заплахи, обиди и опит за изнудване от журналист, клиент на банката

Коментари

 1. Благодаря, много полезно да се знае!

  ОтговорИзтриване
 2. Бихте ли публикували една статия относно дефиницията за обществено място и място с обществен достъп и какви са свободите на гражданите на тези места?
  Например на какво законово основание магазините забраняват снимането вътре, летища, спирки, гари също ли попадат под тази дефиниция и как стои въпроса с фотографирането им отвън и вътре в тях.

  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 3. Преди няколко часа снимах (видео) протест в моя град. На протеста присъствах 60-80 души на обществено място (паркинг) , по време на протеста дойде патрулен автомобил и аз естествено го снимах. Не закъсня и реакцията им , бях привикан и ми бяха записани данните като ми бе обяснено че нямам право да ги снимам.
  Някой може ли да ми обясни този казус ?

  ОтговорИзтриване
 4. Би било чудесно, ако си успял да ги снимаш на видео как ти казват, че нямаш право да ги снимаш. Ако си ги питал за имената им - още по-добре.

  След като си на публично място нямат право да ти забраняват да снимаш. Ако ти се занимава може да ги съдиш. По-горе в статията е цитирано подобно решение на съда.

  Ако си ги снимал - смело публикувай видеото. Ако не те е страх, че после ще фалшифицират доказателства и ще те тикнат в затвора за нещо, което не си извършил.

  ОтговорИзтриване
 5. И аз снимах на видео един полицай и дълго му обяснявах че има закон който казва че не се изисква съгласие за снимане на хора / още повече държавен служител / на обществено място

  Той разбира се не беше чувал за такова нещо , първо искаше да изтрия записа Питам го на какво основание , след като законът разрешава , той мънка че не можело да го снимам без негово разрешение

  Както и да е , не спрях да снимам , не трих записа разбира
  Всичко свърши с '' полицейска проверка '' - показах му документ за самоличност

  Идеята ми е че трябва да се съберат хора фотографи и да се постави въпросът на най високо ниво - министърът на вътрешните работи

  Да поискат от него да излезе и публично да заяви че няма закон който да забранява снимането на полицаи , на обществено място и при изпълнение на служ. им задължения и да разпореди полицаите да не тормозят фотографите

  Снимането им е вид граждански контрол върху работата на държавните служители

  ОтговорИзтриване
 6. Къде е този запис? Вижда ли се на записа как полицаят ти забранява да го снимаш? Публикуван ли е някъде този запис и ако не е защо?

  Не е нужно някой министър изрично да забранява на полицаите да тормозят фотографи. Това би било прецедент - значи ли, че ако няма изрична забрана за нарушаване на законодателството, полицаите могат свободно да издават незаконосъобразни полицейски разпореждания и да извършват други нарушения на закона? Например щом изрично не са им забранили да тормозят разносвачите на пица - могат ли да го правят?

  Обърнете внимание на решението на съда и по-специално на текста "чрез полицейската забрана са били нарушени правата ѝ да получава и разпространява информация като гражданин". Тоест това дали си журналист или не няма значение, полицаите не могат да ти забраняват нещо, което е твое право съгласно Конституцията. А онова другото право (да не те снимат) си има изключения - то не важи когато се намираш на публични и обществени места.

  Следващия път може да покажете разпечатка на решението на съда, ако полицаите пак се опитат да издават незаконосъобразни полицейски разпореждания.

  Имаш късмет, че само са ти записали данните, а не са те арестували (и осъдили) за неизпълнение на полицейско разпореждане.

  Вероятно в твоя случай полицаят просто не е познавал закона. Не може да очакваш всеки полицай да бъде експерт по всички правни въпроси. Щом не те е арестувал, значи не е било злонамерено.

  Следващия път може просто да кажеш "Съгласно решението на Административен съд Монтана, написано в изложението по дело №665 от 2011 година, полицейското разпореждане да не се снима на обществени и публични места е незаконосъобразно, защото нарушава правата на гражданите да получават и разпространяват информация". Може да си разпечаташ това решение на съда и да го показваш когато се налага.

  ОтговорИзтриване
 7. Текста на решението на съда можете да прочетете на този адрес:

  http://www.asmontana.com/aktove/media/fdb/0061d811/66511712.htm

  Ако случайно адреса на акта е сменен, можете да го намерите, като влезете в сайта на Административен съд Монтана и потърсите за административно дело №665 от 2011 година.

  ОтговорИзтриване
 8. Записът е у мен , няколко минути спорим само за това - че нямам нужда от неговото съгласие за да го снимам на обществено място

  Цитирах му Конституцията -- чл. 41 '' Всеки гражданин има право на информация , която да търси , получава и разпространява '' - аз снимах коли спрели на забранено място , като в кадъра попадна и неговата патрулна кола , спряна от другата страна на пътя / тя не беше в нарушение /

  Не беше обикновен патрулен полицай а главен комисар , шеф на отдел , исках да се представи

  Накрая казва - '' и ако сложите този запис някъде ...''

  Аз му казвам - Заплашвате ли ме ...
  Той - А не ... казвам ви ...
  Аз - Ще подам жалба среу вас

  Отделно спорихме и за това че няма право да ми иска документ за самоличност , ако няма данни че съм извършил престъпление или друго нарушение на общ. ред Всичко го има на записа

  Пак смятам да го снимам , ще си направя копие на законите и ще му ги покажа

  Този случай бе преди момчето от Варна да снима спящите полицаи
  След него , мисля полицаите са си взели някои поуки

  Наскоро снимах катаджии , паркирали на забранено място , седнали в едно кафене Влязох и ги питах дали имат право да спират така , последваха едни обяснения , лъжи как били дошли заради задействала аларма на кафето , вече не били длъжни да си светват лампите като паркират на забранено място Оплетоха се тотално
  Казвам - Няма ли да прекратите нарушението ?
  Оставиха кафето , станаха и излязоха навън

  Казвам - Те за това ви снимат хората и ви качват в нета да ви гледат всички , извадих апарата и снимах кратко видео като се качват в колата и тръгват

  За министъра казвам , защото в Русия мисля точно затова в закона са записали изрично че '' полицейският инспектор няма право да възпрешятства фото и видеозаснемането му , при изпълнение на служеб. си задължения ''

  Виждате , в нета е пълно с клипове от Русия

  ОтговорИзтриване
 9. Според кой закон нямат право да ти искат документ за самоличност? Можеш ли да цитираш такъв? На мен са ми искали лична карта, без да ми казват защо. По-късно разбрах, че търсили избягал затворник и описанието му било подобно на моето (тогава отивах на работа с една раница, в която си нося храната за обяд и резервни дрехи, беше студено и бях със шал, който закриваше лицето ми - направо карикатурен образ на избягал затворник).

  ОтговорИзтриване
 10. Закон за МВР - чл 61 ал 1 - Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване на самоличността на лице :

  1- За което ИМА ДАННИ , че е извършило престъпление или друго нарушение на обю. ред

  2- Когато това е необходимо за разкриване на престъпление И при образувано административно наказателно производство

  3- При осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната

  4- На контролен пункт организиран от полицията

  5- по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие

  ал 2 - Установяването на самоличността се извършва чрез ПРЕДСТАВЯНЕ на документ за самоличност , сведения на граждани с установена самоличност които познават лицето

  Аз виждам че според ал.2 човек не е длъжен да дава в ръцете на полицая документа си за самоличност Казано е ПРЕДСТАВЯНЕ а не ПРЕДОСТАВЯНЕ

  В Закона за българските лични документи се казва чл.6 -
  Гражданите са длъжни , при поискване от компетентните длъжностни лица , определени със закон да удостоверят своята самоличност

  Но полицията не може безпричинно да иска документ за самоличност а само в рамките на петте точки на чл 61

  Така го разбирам аз Много юристи коментират че полицаите , в нарушение на Закона , проверяват самоличността на гражданите безпричинно

  Аз исках от полицая да ми посочи на основание на коя точка иска да провери самоличността ми , и той понеже няма основание , се позоваваше на чл 55 , че полицейските разпореждания са задължителни за изпълнение

  Като не можа да ме накара да спра да го записвам и да изтрия записа , май се надяваше да нямам лична карта в себеси и да си отмъсти като ме глоби че го снимам

  Така че е добре винаги да имате у себе си документ за самолиност Особено когато снимате родните ни полицаи

  ОтговорИзтриване
 11. Според чл. 61, ал. 1, т. 3 от същия закон, който цитираш по-горе, могат да ти искат лична карта когато си поискат (винаги могат да кажат, че осъществяват "контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната"):

  Чл. 61. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
  (...)
  3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;


  След като няма закон, който изрично да им забранява да извършват "контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната" когато преценят, че е нужно, не би трябвало тази проверка да е в нарушение на закона. На това има ли юрист, който може да възрази аргументирано?

  ОтговорИзтриване
 12. Според мен за да проверяват документи по тази точка трябва в даденият момент да има точно определена полицейска акция в рамките на която да се прави тази проверка

  Той много добре знаеше че няма основание по чл 61 да ми иска документ и затова се извърташе че прави проверката по чл 55

  Според мен , това е нелепо Щом полицейските разпореждания са задължителни за изпълнения , може ли да кажем той да ми разпореди да извадя от джоба си 20 лева и да му ги дам ...

  Този чл 55 поне трябва да гласи че - Всички ЗАКОНОВИ полицейски разпореждания са задължителни за изпълнение

  Аз смятам да проверя дали този полицай / шеф на отдел / има приемен ден и да отида и да му задам тези въпроси лично на него - В какви случаи полицай има право да проверява документ за самоличност , и като бонус , на какво основание той забранява да бъде сниман на обществено място и при изпълнение на служебните си задължения

  ОтговорИзтриване
 13. Преди малко четох в 24 часа интересен случай

  В Пазарджик полицаи искали безпричинно документ за самоличност от гражданин ,който се обърнал към тях за помощ / на пешеходна пътека , водач му отнел предимство / той казал че няма у себе си и те го отвели в районното , където той все пак извадил лична карта и им я показал

  Глобили го с 500 лева за '' неизпълнение на полицейско разпореждане ''

  Чевекът се посъветвал с адвокат и обжалвал акта , и Районният съд отменил глобата

  Магистратите посочили , че '' действията на полицията са неправомерни , защото в Закона ясно е разписано в какви случаи полицаи имат право да изискват лична карта за проверка , а неговият случай не попада в нито една от посочените хипотези ''

  Такива случаи трябва да получат повече гласност и хората да си знаят правата

  ОтговорИзтриване
 14. Да, длъжни сте да изпълнявате нарежданията. В точния момент, хората с власт са полицаите. Ако са действали неправоменно, Вие НЯМАТЕ право на момента да им се противопоставяте. Имате право след това да подадете жалба и да се отмени техния акт или ако няма такъв да бъдат наказани за действията си.

  Моят съвет е да изпълнявате всичко, освен ако е нещо нередно. За лични карти на практика е задължително при поискване да се дават. Ако сте недоволни от това после подавате жалба. Имайте предвид, че нямат право да записват данните от личната карта, освен в специален регистър в участъка (не в тефтер на улицата) и можете да сезирате комисията за защита на личните данни и да подадете и там жалба.

  ОтговорИзтриване
 15. Това че има единичен случай на неграмотно съдийско решение, не го прави истина.
  Алинея 2 по чл. 13 е свързана единствено и само със съответния член и по никакъв начин не е изключение към чл. 32 от Конституцията.
  В Закона има само един единствен описан ПРЕДВИДВЕН случай: Това са камерите за видео-наблюдение ;)
  Всичко друго са аматьорски интерпретации на псевдо-юристчета, на които ще им се смеят много в съда.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приемам, че е така. В закона за "авторските" права не е уточнено, че изключението касае онзи член от Конституцията, следователно касае само съответния член.

   В този случай снимането на публични места става ли практически невъзможно без да се наруши закона?

   Във Франция също има подобни безумия: https://youtu.be/VYH87V6EHrk

   Изтриване
  2. В решението на съда нищо не пише за Закона за авторските права, там се позовават на друг член на Конституцията (чл. 41).

   Изтриване
 16. Вчера ЦИК излезе с решение, https://www.cik.bg/bg/decisions/3827/2016-10-21 с което постановява"В деня на изборите за президент и вицепрезидент ... на територията на цялата страна в периода от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии."
  Мисля да обжалвам това решение, което възпрепятства наблюдателите да заснемат изборни нарушения и по този начин да се борят за честен и прозрачен изборен процес.Мисля, че такива "забрани" трябва да се ограничат, както и законът постановява, само до самата тъмна стаичка.
  Какво мислите вие?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.“

   Това се отнася за охранителните камери. Обаче са го написали така, че да може да се тълкува и като включващо всички камери (включително и телефоните и фотоапаратите на гражданите).

   Изтриване
  2. Няма как ЦИК да отменя Конституцията. Ако има решение на ЦИК, което е противоконституционно - би трябвало да бъде нищожно.

   Изтриване
 17. За това Ганьо ще е последен на опашката.Дори руснаците имат повече права от тиквите български. Аферим машала праста рая.

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Финансовите услуги и червената лента

Да спрем банковия и картовия лобизъм

Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Популярни статии

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Илюзията за умения (illusion of skill) - професионалните мениджъри на фондове се затрудняват да бият по доходност индексните фондове, освен по случайност

Проблемът със ширината на обувките - носенето на нормални обувки води до деформиране на ходилото и бунион

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

Коментарите към статията "Търся си приятелка" станаха много

Търся си приятелка

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още