Трябва ви уеб хостинг? Разгледайте предложенията на ICDSoft.

Web hosting from ICDSoft.

Това не е платена реклама. Безплатна е. Макак така безплатна? Защо?

Харесвам собственика на тази фирма, той ползва част от печалбата ѝ за редица благотворителни инициативи.

Удрят със закон дребните производители на храни, продаващи директно (с поръчка от разстояние: телефон, сайт за обяви, с пощенски гълъб и т.н.)

Измислиха нова порция законодателен спам.

Който смята да извършва доставка на храни, поръчани от разстояние (по телефон, пощенски гълъб и т.н.), трябва да прави допълнителна регистрация, да има надпис на превозното средство, което ще ползва, да виси по опашки за издаване на здравна книжа...

Значи - забравете за мляко и картофи от дребни производители, ще пазарувате само от големите магазини.

Написах коментар в Портала за обществени консултации (страницата за обществено обсъждане на наредбата, пишете вашите коментари тук):

Как наредбата ще удари дребните производители

Помислете как тази наредба ще удари дребните производители (мляко, картофи, и т.н.), които доставят директно на клиентите.

Какви допълнителни разходи ще са необходими, колко ще им струва консултацията при специалист, който да им обясни какво да направят за да спазят закона.

Колко ще им струва да купуват контейнери, да слагат надписи върху автомобила си.

Колко ще струва справянето с бюрокрацията при издаване на здравна книжка.

 Текст на проекта за наредба:


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Проект

НАРЕДБА № …………………….

от ………………………………. г.

за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние;

2. осъществяването на официален контрол при търговия с храни от разстояние.

(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара храни, чрез средства за комуникация от разстояние - бизнес оператор по смисъла на чл. 3, параграф 3 във връзка с параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002).

2. доставчик на услуги по смисъла на т. 7 от § 1 на допълнителната разпоредба на Закона за храните.

(2) Лицата по ал. 1 се регистрират по реда на чл. 61 от Закона за храните.

Глава втора

Изисквания при търговия с храни от разстояние

Чл. 3. При търговия с храни от разстояние, лицата по чл. 2 спазват изискванията на Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за защита на потребителите и актовете по прилагането им, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (Регламент (ЕО) № 852/2004), Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1169/2011) и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (Регламент (ЕО) № 853/2004), в случаите когато се търгуват от разстояние храни от животински произход.

Чл. 4. (1) Информация за храните, които се търгуват от разстояние се предоставя на потребителите в съответствие с изискванията на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за храните и на подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, освен информацията по ал. 1 са длъжни да предоставят на потребителите и информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.

Чл. 5. За транспортиране на храни, търгувани от разстояние се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания на Приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 и на Глава втора, Раздел III от Закона за храните.

Чл. 6. (1) При извършване на търговия с храни от разстояние може да се използват и мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди при спазване на следните изисквания:

1. да са снабдени с контейнери, които отговарят на приложимите хигиенни изисквания на Приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 и които са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост;

2. да имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

(2) При извършване на търговия с храни от разстояние се допуска доставяне на храни и без използване на превозни средства при спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 7. (1) Лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител трябва да притежават лични здравни книжки, в които да са вписани резултатите от извършените от здравните органи предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

(2) Личната здравна книжка се представя при поискване от контролните органи.

Глава трета

Изисквания при осъществяването на официален контрол при търговия с храни от разстояние

Чл. 8. (1) Официалният контрол при търговия с храни от разстояние, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

(2) Официалният контрол по ал. 1 се извършва съгласно изискванията на Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95 от 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625) и актовете по прилагането им.

Чл. 9. (1) Служителите на БАБХ, осъществяващи официален контрол в областта на храните, вземат проби от храни, търгувани от разстояние, за целите на официалния контрол с цел проверка на съответствието им с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.

(2) Вземането на проби се извършва чрез поръчка през средството за комуникация от разстояние, като служителите по ал. 1:

1. се идентифицират и уведомяват бизнес оператора за целта на поръчката; или

2. спазват изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(3) В случаите по ал. 1, служителят от БАБХ, взел пробите съставя акт за вземане на проби в три екземпляра, от които един се съхранява от него, един заедно с пробата се представя в лабораторията, определена за осъществяване на официален контрол и един се връчва на бизнес оператора.

(4) Пробите от храни, взети за извършване на лабораторните изпитвания за целите на официалния контрол, се предоставят безвъзмездно от бизнес оператора след оформяне на акта по ал. 3.

(5) В случаите на вземане на проби за лабораторни изпитвания в процеса на разследване на съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама и бизнес операторът не е идентифициран, пробите са за сметка на официалния контрол.

Чл. 10. Лицата по чл. 2 имат право на второ експертно становище, съгласно чл. 29 от Закона за управление на агрохранителната верига и актовете по прилагането му.

Чл. 11. При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания при извършване на дейност от доставчик на услуги, установен на територията на друга държава членка, органите на БАБХ подават уведомления чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 или чрез системата за административна помощ и сътрудничество.

Чл. 12. (1) При осъществяване на официален контрол на търговия с храни от разстояние, БАБХ може да иска съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Комисията за защита на потребителите.

(2) При съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама и при извършване на търговия от разстояние от неидентифицирани бизнес оператори в разследването може да се включат и служители от ведомствата по ал. 1.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Търговия от разстояние“ е предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние - интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др., между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител, като получаването на храните може да се извършва чрез директна доставка посредством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез доставяне на място, определено от получателя.

2. „Неидентифициран бизнес оператор“ е бизнес оператор, който не е изпълнил изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за електронната търговия.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 64 от Закона за храните и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 3. Изпълнението на тази наредба се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (обн., ОВ, бр. L 241, 17.9.2015 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Десислава Танева

Министър на земеделието, храните и горите

Коментари

Финансовите услуги и червената лента

Да спрем банковия и картовия лобизъм

Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Популярни статии

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Пречиствател на въздуха с електростатичен филтър - имам съмнения, че този вид пречистватели изпускат твърде много озон

Проблемът със ширината на обувките - носенето на нормални обувки води до деформиране на ходилото и бунион

Подаване на запитване до дирекция ОДОП (Обжалване и данъчно-осигурителна практика)

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още